CmsContents

Privacybeleid

1st LAB consortium, met handelsnaam het Coronalab is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.1stLABconsortium.com
Postbus 4848
4803 EV Breda
+31 6 21 19 36 29

Persoonsgegevens die wij verwerken

1st LAB consortium verwerkt uw persoonsgegevens doordat u al/dan niet

 • Toestemming heeft verleend tot het doen verrichten van laboratoriumanalyses, medische diagnostiek en behandeling en wij geacht worden uw data te verwerken gebaseerd op uw toestemming
 • Gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens die wij zouden kunnen verwerken:

 • Voor-, Midden en Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Identiteitsdocument
  • Document type
  • Document nummer
  • BSN
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (mmdat dit bedrijf onderdeel is van een laboratoriumnetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@1stLABconsortium.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Wie zijn de betrokkenen?

Het 1st LAB consortium verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën betrokkenen:

 • Personen die een dienst afnemen van het 1st LAB consortium
 • Personen die op grond van een overeenkomst tot het doen uitvoeren van laboratoriumanalyses en/of een behandelovereenkomst toestemming hebben verleend tot het verwerken van hun persoonsgegevens
 • Onze leveranciers;
 • Klanten van onze opdrachtgevers;
 • Sollicitanten;
 • Bezoekers van onze website.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

1st LAB consortium verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw test te verwerken en je te informeren over het verloop.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Ter voorkoming/ opsporing van fraude.
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via de website, social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • Om uw sollicitatie te verwerken.
 • Het aanmaken en inloggen op een account.
 • Het verbeteren van onze dienstverlening en de beveiliging daarvan.
 • Om onze websites optimaal weer te kunnen geven en te verbeteren

Verstrekking van uw gegevens aan derden

In principe delen we uw gegevens niet met personen of organisaties buiten het 1st Lab Consortium behalve als dit nodig is om de dienst te leveren die we u beloven. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ook komen wij hierin overeen dat de data (voor zover zij daar toegang tot hebben) slechts ten behoeve van het 1st Lab Consortium wordt gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden en dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Het 1st LAB consortium blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

1st LAB consortium bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

1st LAB consortium gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen na afloop van onze wettelijke verplichtingen. Een dergelijk verzoek kan alleen in behandeling worden genomen binnen het wettelijk kader dat ons toestaat omuw gegevens te verwerken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 1st Lab Consortium en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@1stlabconsortium.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 1st Lab Consortium wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, nadat wij de mogelijkheid hebben gehad uw verzoek te verwerken. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

1st Lab Consortium neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@1stLABConsortium.com

Functionaris gegevensbescherming

Het 1st Lab Consortium heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het management van het consortium over de privacywetgeving. De FG is de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. Contactgegevens van de FG:

1st Lab Consortium
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 4848
4803 EV Breda
e-mail: administratie@1stLABConsortium.com

Wijzigingen privacy statement

Het 1st LAB consortium behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bovenstaande verklaringen zijn niet bedoeld als een overeenkomst en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

Dit privacy statement is op zijn laatst gewijzigd op 01/04/2022.